Varmt välkomna till årsmöte 21/3.

 

Årsmötet blir på lokal som meddelas närmare datum, beroende på antalet anmälda
Datum: 21 mars
Tid: 19:00, med efterföljande föreläsare

HEJ – DU ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL ATTENTION HÅBO’s ÅRSMÖTE.
21 mars 19.00,
Årsmötet blir på lokal som meddelas närmare datum, beroende på antalet anmälda

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET
1. Fastställande av röstlängd
2. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Val av protokolljusterare och rösträknare
6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Fråga om fastställande av balansräkning
9. Styrelsens ansvarsfrihet
10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
12. Val av två styrelseledamöter till styrelsen
13. Val av två suppleanter till styrelsen
14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
15. Val av minst två ledamöter till valberedning
16. Övriga val

KVÄLLEN AVSLUTAS MED EN FÖRELÄSNING

Motioner ska vara inkomna 3 veckor före årsmötet, dvs senast 1 mars

Anmäl dig till årsmötet via mail info@attention-habo.se, meddela att ni kommer.

Varmt välkommen!


Ur stadgarna

§ 6 ÅRSMÖTE
Årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst
en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar
tillhanda. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.