Engagemang

Vi vill ju såklart finnas med där vi behövs - har du tips på var vi borde finnas så hör av dig.

HSO – Handikappförbundens samarbetsorgan

HSO Håbo är ett samarbetsorgan för ett flertal handikappföreningar i Håbo kommun.
Handikappföreningarna kan vara delade med Enköpings kommun. Deras uppgift är att verka för att gemensamma och övergripande frågor tas tillvara i kommunen.

Handikappförbunden är en paraplyorganisation för organisationer som samlar människor med funktionsnedsättning och deras anhöriga.

HKR – Handikapprådet

Handikapprådet består av representanter från nio föreningar, anhörigföreningen och politiker från kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt barn- och utbildningsnämnden.

Anhörigföreningen i Håbo, Astma & allergiföreningen, DHR (Delaktighet, handlingskraft, rörelsefrihet- förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder), Diabetesföreningen i Håbo, RSMH (Riksförbundet för social och mental hälsa), SRF (Synskadades Riskförbund), Strokeföreningen, Elöverkänsligas förening och Parkinsonföreningen i Håbo.

Brukarråd

I Håbo kommuns brukarråd befinner sig i dag representanter från Attention, RSMH, Källan, AA, Psykiatrin, Habiliteringen och såklart Socialtjänsten.

Brukarrådet är ett forum för samråd mellan representanter från Brukarorganisationer, brukare, anhöriga och personal inom verksamhetsområde psykiatri. Rådet har en rådgivande funktion och sammankomsterna genomförs på ett informellt sätt. Rådet kan ej fatta beslut i avgörande frågor. Frågor i behov av beslut förs vidare till respektive organisation.

PRIO psykisk ohälsa

plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016

Handlingsplanen ska genom att lyfta fram ett antal strategiska prioriterade områden och därtill kopplade insatser utgöra en grund för regeringens arbete på området under perioden 2012–2016. Planen består av ett antal åtgärder som riktar sig till grupper som särskilt riskerar att drabbas av psykisk ohälsa samt insatser för att förbättra situationen och bidra till återhämtning för personer med psykisk ohälsa.

Syftet är att genom stöd till strategiska insatser inom vård och omsorg skapa förutsättningar för ett långsiktigt förändringsarbete som kan ge hållbara vinster för framtiden.

En av de centrala beståndsdelarna i handlingsplanen är en bred överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting eftersom det är kommunerna och landstingen som är huvudansvariga för vården och omsorgen till personer med psykisk ohälsa.

SIP – Samordnad individuell plan

När en person har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Detta anges både i 2 kap 7§ Socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3f §.

Så här kan det gå till: Du och personal, exempelvis från kommun eller landsting, kartlägger tillsammans vilka olika vård-, stöd- och omsorgsgivare som finns runt dig. Personalens uppgift är att sammankalla dessa till ett samordningsmöte. Mötet kan göras på flera olika sätt och tillsammans kommer ni fram till vad som passar dig bäst.

Det är bra om du inför mötet tänker igenom din nuvarande situation.
• Vilka behov, önskemål och förväntningar har du?
• Hur skulle du vilja att det var?

BLI MEDLEM

Medlemsavgifter:
• Huvudmedlem 240 kr per kalenderår
• Familjemedlem 60 kr per kalenderår
• Stödorganisationer 400 kr per kalenderår

Här hittar du länk till formulär att fylla i»

AKUT STÖD

Vi kan tyvärr inte ge akut stöd men det finns flera
hjälplinjer att vända sig till.

Mind
mind.se
Självmordslinjen tel: 90101, mejla eller chatta
öppet dygnet runt

Jourhavande medmänniska
jourhavande-medmanniska.com

Hjälplinjen på 1177
1177.se/hjalplinjen