HEJ – DU ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN

TILL ATTENTION HÅBO’s ÅRSMÖTE.

13 mars 18.30, Anhörigcentrum, Källvägen 12 Bålsta.

 

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET

 1. Fastställande av röstlängd
 2. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisionsberättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av två styrelseledamöter till styrelsen
 13. Val av två suppleanter till styrelsen
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av minst två ledamöter till valberedning
 16. Övriga val

FIKA – SMÖRGÅSTÅRTA

KVÄLLEN AVSLUTAS MED EN FÖRELÄSNING
– mer information på vår hemsida kommer närmare årsmötet

Anmäl dig till årsmötet via mail hej@attention-habo.se, meddela att ni kommer, hur många ni blir och eventuella allergier.

Varmt välkomna!

 

Inbjudan Årsmöte 2017 i pdf-format (obs två sidor)»

 

——————————————————————————–

BILAGA 1

STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING.

Nuvarande stadgar under paragraf §6 vill vi ändra följande ang motioner:
från ”Motioner skall vara styrelsen tillhanda före december månads utgång. ”

till ”Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. ”