1. Bör Håbo etablera fler resursskolor för elever med NPF? Varför/varför inte?

BAKGRUND: Resursskola är en skola för elever som har större behov av särskilt stöd än de får i en vanlig skola. Idag finns Aspen och AST-enheten på Fridegård. Elever med behov av resursskola reser idag från andra kommuner till Håbo eller nekas denna insats. Räcker platserna i Håbo till? Vi på Attention Håbo ser att behovet långt ifrån täcks. Enligt kommande justeringar i skollagen kommer det att bli tydligare och enklare för kommunala huvudmän att bedriva resursskolor.

 

  1. Hur vill ni utveckla kommunens särskilda undervisningsgrupper?

BAKGRUND: Idag finns alltför få platser i särskild undervisningsgrupp för barn och ungdomar med NPF. Undervisning i helklass är inte alltid ett alternativ, och då är det viktigt att kommunen erbjuder andra undervisningsformer. Det faller då på varje enskild skola och rektor att utforma undervisningen, ofta med alltför begränsade resurser och otillräcklig kunskap om ämnet.

 

  1. Hur vill ditt parti stötta elever, hem och skola där eleven hamnat i problematisk skolfrånvaro? Är ni t ex för eller emot vitesföreläggande mot vårdnadshavare till s k hemmasittare?

BAKGRUND: Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Barn och unga med autism eller adhd har det svårast i skolan. Närmare sju procent av alla elever i gymnasieskolan har problematisk frånvaro, enligt Skolverket. Hur stor andel av dem som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är inte känt men det finns indikationer på att det kan vara så mycket som 75 procent.

Källa: Habilitering & Hälsa, Region Stockholm (https://www.habilitering.se/…/manga-med-hog-franvaro…/)

 

  1. Majoriteten av elever med autism når inte gymnasiebehörighet. Hur vill ditt parti komma till rätta med det?

BAKGRUND: Enligt Autism- och aspergerförbundets Novusundersökning låg det nationella genomsnittet på 64% som inte nådde behörighet 2021.

 

  1. Hur vill ert parti stötta det förebyggande arbetet för elever med NPF? Hur vill ni t ex använda och utveckla elevhälsan, och hur vill ni stärka skolpersonalens och socialtjänstens kompetens gällande NPF?

BAKGRUND: Omkring 75 procent av skolorna i Sverige är inte ”good enough” när det gäller att bemöta och inkludera elever med NPF. Det visar resultat från Inclusio, ett kartläggningsinstrument framtaget för att skolpersonal på ett systematiskt sätt ska kunna kartlägga hur grundskolan fungerar och aktivt arbetar kring inkludering för elever med NPF. Det finns bland annat en självupplevd kunskapsbrist bland personalen, även hos speciallärare som anser att de saknar rätt utbildning för att kunna arbeta förebyggande.

Källa: Habilitering & Hälsa, Region Stockholm (https://www.habilitering.se/…/manga-med-hog-franvaro…/)

 

  1. Läsa, skriva och räkna-garantin är ett viktigt redskap för att upptäcka och sätta in tidiga insatser. Hur tycker ditt parti att garantin efterlevs i Håbo idag? Hur vill ni utveckla och uppfylla garantin under kommande mandatperiod?

BAKGRUND: Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet sätts in först i slutet av grundskolan. Då riskerar elevens behov av stöd att bli större än om man sett behovet tidigare. Särskilt stöd är vanligare bland pojkar än bland flickor. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar ny statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22. Detta trots att läsa-skriva-räkna-garantin sedan 2019 är en del av skollagen och stipulerar att alla elever i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3 ska scannas för tidiga stödinsatser. Enligt utbildningsdepartementets beredning räknade man med att drygt hälften av alla elever skulle bli föremål för någon form av extra insats. Dokumentation och överlämning mellan stadier är en annan viktig del av garantin.

Källa: Skolverkets pressmeddelande från 22 04 21.

 

  1. Hur vill ditt parti stötta och hjälpa ungdomar och vuxna med NPF som har svårt att komma in på arbetsmarknaden samt ungdomar som varken studerar eller arbetar (UVAS)?

BAKGRUND: Idag är det ca 150 000 unga i ålder 16-29 år som vare sig studerar eller arbetar. En riskfaktor för att hamna i UVAS är funktionsnedsättning. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor har skrivit en rapport om detta, som pekar ut funktionsnedsatta som en överrepresenterad grupp.

Källa: https://www.mucf.se/publikationer/ett-langvarigt-utanforskap

 

  1. Hur vill ditt parti utveckla stödet för anhöriga till personer med NPF?

BAKGRUND: Ett barn med NPF innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. Det är vanligt att föräldrar blir utmattade. Att dela livet med någon som har NPF kan innebära att mycket av struktur och ordning tillfaller partnern utan diagnos, eller att personer med NPF vill att saker är på hens sätt. Många barn som har syskon med NPF lever i en vardag full av kompromisser och konflikter. Undersökningar som Attention gjort visar att familjer med NPF ofta har minskad kontakt med familj, släkt och vänner trots att deras behov av stöd och avlastning ofta är otroligt stort.

Källa: https://attention.se/leva-med-npf/leva-nara/

Maila dina svar till info@attention-habo.se