Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

BAKGRUND: Resursskola är en skola för elever som har större behov av särskilt stöd än de får i en vanlig skola. Idag finns Aspen och AST-enheten på Fridegård. Elever med behov av resursskola reser idag från andra kommuner till Håbo eller nekas denna insats. Räcker platserna i Håbo till? Vi på Attention Håbo ser att behovet långt ifrån täcks. Enligt kommande justeringar i skollagen kommer det att bli tydligare och enklare för kommunala huvudmän att bedriva resursskolor.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Det är upp till professionen inom skolan att avgöra, vi som fritidspolitiker saknar kompetensen att avgöra detta, eventuella krav på resurser skall ses generöst
Vi anser att det ska finnas tillräckligt med platser i Håbo för de som behöver dem och kommer att i nämnden bevaka läget.
Ja, HåboDemokraterna anser att klassrum, eller studios dedikerade för barn och ungdomar med särskilda behov är i längden en investering. För att dessa elever ska få en högre chans att klara sina studier behöver kommunen tillgängliggöra kompetens och resurser.
Vi ställer vi oss positiva till fler resursskolor och vi driver frågan på riksplanet för att dessa skolor som särskilt fokuserar på detta ska få en särställning. Flertalet av oss i partiet har personlig erfarenhet av resursskolorna och ser det som en självklarhet att en del elever inte är lämpade för att gå i en vanlig skola. Elever ska få det stöd de behöver oavsett om det är grundsärskolan eller grundskolan.
Ett definitivt ja! Enligt skollagen så har alla barn rätt till det stöds som krävs för att klara skolan. Idag så bryter Håbo kommunen detta rejält. Särskilda undervisningsgrupper lades ned med argumentet att NPF-elever blir exkluderade och att de genom den inkluderingsutbildning som skedde så skulle nu eleverna integreras i den ”vanliga” undervisningen. Sanningen är att det inte handlar om något annat än fula besparingar på de elever som behöver mest stöd. Särskilda undervisningsgrupper är för Liberalerna den viktigaste frågan av alla under den kommande mandatperioden. Undervisningsgrupperna är kostnadsdrivande och därför krävs det en egen budget för dessa enheter. Idag ligger det på skolorna med resultatet att skolor ogärna har särskilda undervisningsgrupper.
Miljöpartiet vill att alla barn ska få det stöd de har behov av för att kunna klara sin skolgång.Om de platser som finns idag inte täcker det behovet vill vi verka för en utökning av antalet platser.
Vi anser att det behövs flera resursskolor för elever med NPF, och ser fram emot ett förtydligande i skollagen. Huvudman kan vara både kommun och/eller fristående huvudman.
Håbo ska ha utrymme påegna resursskolor för de elever som vi i Håbo ansvarar för. Finns det plats ärvi positiva till att vi erbjuder plats även för barn och ungdom som har behovfrån andra kommuner. Det kan finnas behov av en skola som vänder sig till deyngre årskurserna och extra resurser för barn i förskoleåldern utöver de tvåenheter vi idag har. En sak vi anser vara viktigt är att barn med särskildabehov integreras och är delaktiga i allt som händer alla andra barn och unga isamma ålder på den skola de går på. Om eleven inte kan ges det stöd som krävs i den oridinarie klassen ska resursskolan vara integrerarad i en vanlig skolmiljö, så som vi har med Aspen på Granäster och enheten på Fridegårdm eller som grundsärskolan på Gröna Dalen.