Dags för årsmöte.

Vi kommer att bjuda på smörgåstårta så du behöver anmäla att du kommer senast den 5 mars, för att vi ska kunna ordna med beställningen.

ANMÄLAN: info@attention-habo.se

PLATS: Anhörigcenter, Källvägen 12, nb
TID: 19:00 – 21:00

Dagordning ser du nedan. Resterande årsmöteshandlingar lägger vi upp en vecka innan årsmötet.


Dagordning för ordinarie årsmöte

 1. Fastställande av röstlängd (se ordlista vanliga sammanträdesord)
 2. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om fastställande av balansräkning
 9. Styrelsens ansvarsfrihet
 10. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 12. Val av styrelse; ordförande och övriga styrelseledamöter
 13. Val av suppleanter till styrelsen
 14. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 15. Val av minst två ledamöter till valberedning
 16. Övriga val