Stadgar för Attention Håbo

Stadgar satta vid årsmöte 2017

§1 Föreningens namn

Lokalföreningens namn är Attention Håbo. lokalförening inom Riksförbundet Attention ”intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar” och verkar inom ramen för Riksförbundets stadgar, samt namnges så att medlemmarna förstår var verksamheten bedrivs.

§2 Lokalföreningens ändamål är

Lokalföreningens uppgift, inom sitt område är

 • Att arbeta intressepolitiskt för att förbättra livssituationen för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
 • Att stödja familjer med barn och ungdomar med dessa funktionsnedsättningar samt bevaka och tillvarata deras intressen.
 • Att skapa nätverk, stödgrupper och annan medlemsnära verksamhet i syfte att stötta våra medlemmar.

§3 Obundenhet

Lokalföreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§4 Medlemskap

Medlem i lokalföreningen är enskild person som betalat avgift till och registrerats av förbundet. Organisationer kan genom avgift stödja lokalföreningens verksamhet och blir då stödmedlemmar. Stödmedlemmar och icke-medlemmar kan inte inneha förtroendeuppdrag, äger inte rösträtt på årsmötet och kan inte väljas till ombud på förbundsstämman.

Medlemmar i lokalföreningen kan vara:

 • Barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom till exempel problem inom områden som motorik, automatisering, uppmärksamhet/koncentration, perception, aktivitetskontroll, minne, språk och inlärning (dyslexi/dyskalkyli) m.m.
 • Anhöriga till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
 • Yrkesverksamma inom området.
 • Andra intresserade.
 • Medlemmar med ovanstående funktionsnedsättning och deras anhöriga har ett avgörande inflytande inom föreningen, vilket återspeglas i styrelser och andra beslutande församlingar.

§5 Beslutande organ

Årsmötet är lokalföreningens högsta beslutande organ. Årsmötet utser styrelsen, som har att verka som lokalföreningens verkställande organ.

Lokalföreningen kan inom sig utse olika arbetsgrupper. Lokalföreningens verksamhetsår är 1 januari – 31 december.

§6 Årsmöte

Årsmöte skall hållas senast den 31 mars varje år. Kallelse till årsmötet skall skickas ut minst en månad i förväg på sådant sätt att det kommer samtliga lokalföreningens medlemmar tillhanda.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Förslag till dagordning, verksamhets- och revisionsberättelse samt förslag till styrelse och yttrande över motioner till årsmötet lämnas i samband med årsmötet eller skickas till dem som så önskar.

Röstberättigad vid årsmötet är enskild myndig medlem som var registrerad per den 31/12 året innan samt har varit medlem i lokalföreningen i minst 3 månader, i frågor rörande styrelsens ansvarsfrihet, föreningens upphörande samt vid ekonomiska frågor. I övriga frågor är varje enskild medlem röstberättigad.

Om omyndig person ingår i styrelsen krävs målsmans underskrift (målsman tar alltså på sig det ekonomiska och juridiska ansvaret). Omyndig styrelseledamot har inte rösträtt i ekonomiska frågor. Kassör och ordförande ska vara fyllda 18 år.

Röstning med fullmakt är inte tillåten. Medlem har yttrande-, förslags- och rösträtt. Ledamot i styrelsen har inte rösträtt i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning inklusive revisionsberättelse, verksamhetsplan m.m. sänds snarast till riksförbundets kansli.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötets behöriga sammankallande
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 6. Val av protokolljusterare och rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om fastställande av balansräkning
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Behandling av motioner och förslag från styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 13. Val av styrelse
  Ordförande för två år
  Övriga styrelseledamöter för två år
  Suppleanter till styrelsen för ett år
  Eventuella fyllnadsval
 1. Val av en revisor och en revisorssuppleant
 2. Val av minst två ledamöter till valberedning
 3. Övriga val

§7 Föreningens styrelse och förvaltning

Styrelsen har att mellan årsmötena leda föreningens löpande verksamhet och förvalta dess tillgångar.

Styrelsen bör vara allsidigt sammansatt med tanke på medlemsgruppernas fördelning, samt bestå av ordförande och minst fyra ledamöter och två suppleanter.

Mandattiden för ordförande och för de ordinarie ledamöterna två år. De tillsätts växelvis.

Suppleanternas mandattid är ett år. Styrelsen utser inom sig kassör, vice ordförande och sekreterare samt representanter i olika organ.

Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsen kan utse ett arbetsutskott med uppgift att bereda och verkställa styrelsens beslut samt fatta beslut i brådskande ärenden.

§8 Firmatecknare

Föreningen tecknas av styrelsen eller den/de som styrelsen därtill utser.

§9 Förberedande av val

Årsmötet väljer intill tiden för nästa ordinarie årsmöte en valberedning med minst två ledamöter, varav en utses till sammankallande. Valberedningen har att efterfråga nomineringar och förberda samtliga vid årsmötet förekommande val.

§10 Medlemsavgift

Riksförbundet beslutar om storleken på medlemsavgiften och hur den ska erläggas.

Riksförbundet hanterar föreningens medlemsregister. Avgiften är indelad i huvudmedlemskap samt familjemedlemskap för personer i samma hushåll. Huvudmedlemmar och familjemedlemmar är medlemmar på samma villkor och är valbara till uppdrag inom förbundet.

§11 Stadgeändring

Ändring av stadgarna kan endast göras av lokalföreningens årsmöte. Förslag till ändring skall skickas ut med kallelsen till mötet. För att stadgeändring skall ske fordras minst två tredjedels (2/3) majoritet.

§12 Extra årsmöte

Ordförande skall kalla till extra årsmöte inom 2 månader efter framställan av styrelsen eller minst hälften av alla medlemmar.

§13 Vilande lokalförening

En förening som inte bedriver verksamhet ska förklaras vilande genom beslut på föreningens årsmöte, eller av föreningens styrelse. Förenings tillgångar ska under viloperioden förvaltas av förbundet. Efter 1 år som vilande förening ska beslut tas av förbundsstyrelsen om det finns förutsättningar att föreningen kan bli aktiv igen eller om den ska läggas ner.

§14 Upplösning

För beslut om upplösning av lokalföreningen fordras två tredjedels (2/3) majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varvid ett skall vara ett ordinarie årsmöte.

Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, förbundet för att användas i det lokala arbetet.

§15 Uteslutning – Avstängning

Moment 1

Styrelsen har rätt att föreslå uteslutning av medlem som allvarligt och påtagligt motverkar föreningens ändamål.

Moment 2

Styrelsen har rätt att föreslå att förtroendevald som allvarligt och påtagligt bryter mot föreningens etiska riktlinjer stängs av från förtroendeuppdrag under en period på maximalt 2 år.

Fråga om uteslutning eller avstängning ska föregås av en dialog med den berörde medlemmen. Där ska medlemmen få ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet eller rätten till förtroendeuppdrag ifrågasätts och ges tillfälle att inom 14 dagar yttra sig ang. förslaget. I beslutet ska skälen för åtgärden redovisas. Beslutet ska skriftligen meddelas den berörde inom en vecka efter beslutet.

Moment 3

Besluten fattas av förbundsstyrelsen efter samråd med berörd förening och träder i kraft med omedelbar verkan.