Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

BAKGRUND: Idag finns alltför få platser i särskild undervisningsgrupp för barn och ungdomar med NPF. Undervisning i helklass är inte alltid ett alternativ, och då är det viktigt att kommunen erbjuder andra undervisningsformer. Det faller då på varje enskild skola och rektor att utforma undervisningen, ofta med alltför begränsade resurser och otillräcklig kunskap om ämnet.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Det är upp till professionen inom skolan att avgöra, vi som fritidspolitiker saknar kompetensen att avgöra detta, eventuella krav på resurser skall ses generöst
Vi anser att i det projekt som pågår om tidiga insatser ska det ingå att alla skolor i Håbo ska arbeta med anpassad undervisning för den som har behov. Kunskap hos personalen är en viktig del i projektet. Det ska finnas tillgång till specialpedagoger.
Det kommer krävas fler platser i studios för att tillgodose det behov somliga elever har. Det blir ekonomiskt försvarbart att anställa fler speciallärare/specialpedagoger om man kan ha fler elever i särskilda undervisningsgrupper än att inkludera dem i klassrummen.

Många gånger används en resurs – ofta utan utbildning av något slag – för att vara en extralärare åt en specifik elev vilket är konstandsineffektivt. I stället ska det finnas fler speciallärare och fler platser i studios där elever som behöver mer stöd och ”ett mindre sammanhang” kan vara större delen av dagen.

Vi i KD går till val för en likvärdig skola. Vi har förslag om bland annat att införa ett flex-team som ska säkerställa att barn i behov av särskilt stöd ska få detta. Flex-team kan liknas en liten undervisningsgrupp för de som behöver det, för det kan ibland behövas under en period och andra gånger är det de enda som fungerar för en del elever. Med personal som arbetar i flex-teamet ska även ha särskild kunskap kring arbete i en sådan grupp. Flex-teamet ska ha ett utarbetat arbetssätt med en röd tråd att oavsett skola så är konceptet redan klart.

Flex-team har prövats i andra kommuner med goda resultat.

Särskilda undervisningsgrupper behöver vara kommungemensamma och med egen budget. Det får kosta vad det vill. Skollagen om alla elevers rätt går före ekonomiska plus. Vi vill finansiera det genom att vi ser möjligheter att effektivisera på förvaltningsnivå. Förvaltningen har nämligen vuxit sig onödigt stor. Budget genomlysning av förvaltningen finns sedan tidigare och är gjort av Fd rektor och ekonom Björn Nordmark.
Det är viktigt att vi ökar kompetensen om NPF bland alla inom skolans och barnomsorgens verksamhetsområde. Särskilda undervisningsgrupper behövs för att möta behovet hos dem som inte klarar att delta i helklass hela eller delar av dagen och detta ska gälla lika oavsett vilken skola man går på och oavsett om man fått en diagnos eller inte.Behoven ska vara styrande. Att organisera all undervisning så att den passar barn med NPF gynnar alla barn,förutsägbarhet, struktur, minimera sådant som stör koncentrationen, och ger en bättre arbetsmiljö för både barn och vuxna.
Detta är en fråga för professionen, dvs. rektor och pedagoger.
Vi uppmuntrar till fortbildning så att kunskapen om dessa elevers behov ökar.
Idag finns alltför få platser i särskild undervisningsgrupp för barn och ungdomar med NPF. Undervisning i helklass är inte alltid ett alternativ, och då är det viktigt att kommunen erbjuder andra undervisningsformer. Det faller då på varje enskild skola och rektor att utforma undervisningen, ofta med alltför begränsade resurser och otillräcklig kunskap om ämnet.