Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

3 – Hur vill ditt parti stötta elever, hem och skola där eleven hamnat i problematisk skolfrånvaro? Är ni t ex för eller emot vitesföreläggande mot vårdnadshavare till s k hemmasittare?

BAKGRUND: Tre av fyra elever med hög skolfrånvaro kan ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Barn och unga med autism eller adhd har det svårast i skolan. Närmare sju procent av alla elever i gymnasieskolan har problematisk frånvaro, enligt Skolverket. Hur stor andel av dem som har neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) är inte känt men det finns indikationer på att det kan vara så mycket som 75 procent.

 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Det finns ett regelverk och lagstöd som reglerar detta, vi har inte någon möjlighet att stifta sanktioner som strider mot detta.
Vi anser att det ska finnas resurser i form av specialpedagoger och arbetsmodeller som gör att man kan ge anpassad undervisning. Vi känner till och stödjer projektet med nya arbetssätt och anpassade lokaler.
Vi vill se ett djupare och bättre samarbete mellan skolan och socialtjänsten, vi vill också införa skolsocionomer för att just kunna fånga upp de barn som riskerar att bli hemmasittare. Ju tidigare det upptäckts, desto lättare blir det att hjälpa både barnet och familjen.

HåboDemokraterna anser att skolfrånvaro inte bara är ett problem för eleven, det gäller att stötta hela familjen. Steget tillbaka till skolan och studierna ska vara kort.

Vi är emot vitesföreläggande mot vårdnadshavare. Här handlar det om en samverkan mellan skolan och hemmet. Det är viktigt att förtroendet för skolan ökar, för skolan kan inte göra så mycket eller hjälpa eleven om barnet är hemma. Processer och beslut måste ske mer skyndsamt och effektivt. Underlagen behöver utvecklas och skolan behöver bli bättre på att kartlägga de svårigheter som eleven upplever. Allt går hand i hand. En anpassad miljö, bemötande och pedagogisk kompetens. Här har även socialtjänsten en viktig roll att sammankalla till sip-möten för att på bästa sätt se till att skolplikten fullgörs. Genom ett samarbeta av olika kompetenser så kan eleven få det stöd hon eller han behöver för att kunna fullfölja sin skolgång.

Förebyggande åtgärder för att eleverna inte ska hamna här har vi skrivit om i tidigare frågor.

Nej, vi ska inte jaga föräldrar med vitesföreläggande då dessa oftast har det tufft som det redan är. Kommunen behöver dock ha en aktiv plan som man följer för att stötta föräldrar och barn där detta sker. Återigen, det gör man bäst genom att erbjuda en studiemiljö som fungerar för barnet/ungdomen.
Elever med hög skolfrånvaro behöver få det stöd de har behov av. Att skuldbelägga och vitesförelägga vårdnadshavare är vi helt emot. När elevers frånvaro börjar öka så behöver skolan söka kontakt och koppla på elevhälsoteam som ger stöd både till barn och föräldrar. Orsaken till frånvaron behöver utredas så att stödet blir rätt.
Vitesföreläggande är inte en framkomlig väg, vid den här typen av problematik.
Det är en komplex fråga, då det inte alltid är bara skolfrånvaro som är bekymret. Vissa barn/unga har ju också sociala svårigheter av annat slag, och kanske inte ens orkar träffa släktingar och vänner.
Vi önskar ett större samarbete mellan hem-skola-barnpsykiatri
Helst en BUP-avdelning här i Håbo kommun.
Ett vite hjälper inte. Det behövs råd, stöd, avlastning, förståelse och en god etablerad relation för att skapa trygghet och motivation för eleven att fullfölja sin skolgång. Det är viktigt med välutbildade coacher, råd och stöd till hela familjen. Tidiga stödinsatser är viktiga för att undvika utanförskap och ohälsa.