Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

BAKGRUND: Enligt Autism- och aspergerförbundets Novusundersökning låg det nationella genomsnittet på 64% som inte nådde behörighet 2021.

 

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

Självklart skall alla, oavsett förutsättningar, få en rimlig chans att nå gymnasiebehörighet, och det ligger på skolan att se till att det om möjligt uppnås, vi politiker skall se till att det finns förutsättningar för att genomföra.
.Vi skulle vilja träffa er som har god kunskap på området för att se om vi kan hitta en bra arbetsmodell för att nå bästa resultat
Genom att ge alla barn bättre och mer individualiserade förutsättningar för att klara skolan – genom studioverksamhet, fler platser på resursskolor, mer utbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för alla inom skolan, fånga upp elever tidigare genom bättre kartläggning, skolsocionomer och ett bättre samarbete mellan hem, skola och socialtjänst.
Vi vet att Aspen har ett gott resultat och det som behövs är att vi tar lärdom av deras exempel. Utarbeta en modell som de andra kan ta stöd utav. Vi arbetar i riksdagen för att resursskolor ska få en särställning och därmed även få extra resurser.
Det behövs anpassade gymnasieprogram där de åtminstone får en grundläggande nivå. Även dessa får gärna vara i en form som eleverna då ska känna igen, ex som särskild undervisningsgrupp.
När det gäller gymnasiebehörighet så ser vi en koppling till betygssystemet som missgynnar de som har en ojämn begåvningsprofil, eller som har svårt med motivationen inför sådant de finner ointressant. Att värdera kunskap och prestation på ett annat sätt skulle stimulera fler att klara gymnasiebehörigheten.
Det finns inga politiska partier som kan komma till rätta med det.
De som är professionella i skolan, speciallärare, elevhälsa mfl är de som kan detta bäst. Det politiken kan göra är att underlätta, ge dem frihet att forma grupper och undervisning, samt tillföra de resurser som behövs.
En klarad skolgång är en av de viktigaste skyddsfaktorerna som finns för hälsa och välmående. Kompensatoriska insatser måste sättas in tidigt för att undvika att ett barn/ungdom hamnar i en situation att den inte mäktar med sin skolgång.