Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

BAKGRUND:  Omkring 75 procent av skolorna i Sverige är inte ”good enough” när det gäller att bemöta och inkludera elever med NPF. Det visar resultat från Inclusio, ett kartläggningsinstrument framtaget för att skolpersonal på ett systematiskt sätt ska kunna kartlägga hur grundskolan fungerar och aktivt arbetar kring inkludering för elever med NPF. Det finns bland annat en självupplevd kunskapsbrist bland personalen, även hos speciallärare som anser att de saknar rätt utbildning för att kunna arbeta förebyggande.

Källa: Habilitering & Hälsa, Region Stockholm (https://www.habilitering.se/fakta-och-rad/temasidor/skola-och-npf/manga-med-hog-franvaro-har-npf/)

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Det gäller att vi ser till att den kompetensutvecklingen som skolan efterfrågar kan genomföras, som politiker hsr vi inte kunskapen om att säga hur det skall genomföras.
Vi har en representant som sitter i både Vård och omsorg och Barn och Utbildning som anser att det genom samarbete mellan skola och omsorg finns kunskapsöverföring som kan ge bättre kvalitet både för barn och föräldrar.
Att personal får utbildning om ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en förutsättning för att mottagandet i skolan blir optimalt.

HåboDemokraterna vill att skolans arbete med elevhälsan, däribland neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska påbörjas mycket tidigare. Redan i förskolan måste stödet till familjer med barn som uppvisar behov av extra stöd identifieras.

HåboDemokraterna vill tidigt satsa på elevhälsan genom att utveckla det skolsociala hälsoteamet, dessa finns inom kommunen idag men ska bli synligare redan inom förskolan. Teamet ska utvecklas med en representant från socialtjänsten. Detta för att, vid ett upptäckt behov, ha möjligheten att tillsätta stödinsatser direkt.

Vi vill även att EHT* ska arbeta mer på verksamhetsnivå och därigenom säkerställa att skolan når upp till likvärdhetsprincipen. Det vill säga att de ska se till att skolans lokaler och verksamhet är generellt anpassat för NPF-elever. Vi anser även att samverkan mellan dessa olika kompetenser ska utvecklas för att på bästa sätt fånga upp och tidigt säkerställa en fungerande skolgång. Kommunen har ett projekt som heter TSI (Tidiga särskilda insatser) som vi följer med en förhoppning att vi tidigare kan fånga upp elever med NPF eller annan funktionsnedsättning. Vi vill även att personalen på skolorna i kommunen fortbildas kring detta.
*EHT – ElevHälsoTeam
Genom att se och uppmärksamma barnen i tidig ålder och redan då sätta in rätt stöd. Att hindra elever från att från början behöva gå igenom misslyckande i den ”vanliga” skolan. Inkludering…Ofta glömmer man bort att fråga barnen själva om och var de känner sig inkluderande. Vi Liberaler anser att inkludering är något som utgår från individens egen känsla för sammanhang. Mycket riktigt att skolorna generellt saknar rätt möjligheter och kompetens för dessa barn.
Att det finns en god kunskap om NPF är ju grundläggande för att stödet ska bli rätt. Och fortlöpande utbildningar och föreläsningar av personer med egna erfarenheter kanske i samarbete med Attention vore värdefullt. Elevhälsan behöver ha tillräckliga resurser och likaså vill vi att vårdcentralerna ska ha bra kompetens att stötta barn och unga.Samverkan mellan föräldrar, elevhälsa,vårdcentral,BUP och/eller habilitering bör komma igång tidigt för att se till att rätt stöd kopplas in i rätt tid. Att hålla SIP ’8samordnad individuell plan) regelbundet och att använda 51P­ snurror kan vara en bra ide för att komma framåt på rätt sätt.
Säkrast är att fråga dem vad de behöver som de inte har idag, och erbjuda det.
Ge mandat till dem som kan detta bäst, och inte sätta käppar i hjulet.
Utbildningsinsatser ochkompetenshöjande insatser ska göras systematiskt och kontinuerligt. Barn ochungas delaktighet i utformningen av skolan bör stärkas.