Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

6 – Läsa, skriva och räkna-garantin är ett viktigt redskap för att upptäcka och sätta in tidiga insatser. Hur tycker ditt parti att garantin efterlevs i Håbo idag?

Hur vill ni utveckla och uppfylla garantin under kommande mandatperiod?

 

BAKGRUND:  Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet sätts in först i slutet av grundskolan. Då riskerar elevens behov av stöd att bli större än om man sett behovet tidigare. Särskilt stöd är vanligare bland pojkar än bland flickor. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar ny statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2021/22. Detta trots att läsa-skriva-räkna-garantin sedan 2019 är en del av skollagen och stipulerar att alla elever i förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 3 ska scannas för tidiga stödinsatser. Enligt utbildningsdepartementets beredning räknade man med att drygt hälften av alla elever skulle bli föremål för någon form av extrainsats. Dokumentation och överlämning mellan stadier är en annan viktig del av garantin.

Källa: Skolverkets pressmeddelande från 22 04 21.

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Att lära sig läsa, skriva och räkna är grundläggande egenskaper som borde vara de först prioriterade kunskapinlärningar. Vi har inte fått några indikationer på att det finns några brister i detta. Skulle det vara så har skolan prioriterat fel i sina mål, och borde rätta till,detta.
Vi stödjer helt arbetet med tidiga insatser och vill gärna tillsammans med er. Följa utvecklingen i skolorna för att se att insatserna ger önskad förbättring.
Skolverket har ett bedömningsstöd som ska göras i årskurs 1 – det måste göras och följas upp. Detta görs redan men lärarens roll måste renodlas – administration måste bort, antal möte måste minskas och skolor, genom rektorerna, måste själva kunna sätta upp tydligare mål att sträva emot.

Problemet för skolor i dag är att alldeles för mycket tid går åt till annat än just uppdraget att utbilda och att planera och genomföra lektioner – detta gäller i hela landet och här behöver man tänka om. Håbo kommun måste överlåta ansvaret till undervisningen till lärarna och låta rektorerna kunna styra sin skola tillsammans med lärarna, inte styras av politiker eller tjänstemän.

Vi vet att speciallärare och specialpedagoger jobbar intensivt med detta i verksamheterna. Utmaningen är att tiden inte riktigt räcker till för varje enskild skolas speciallärare. Därför vill vi att förvaltningen ska se till att säkerställa att screening görs innan årskurs 3.

Vi arbetar även i riksdagen med att: Alla elever ska testas för skrivsvårigheter och det ska finnas krav som säkerställer att alla skolor återkommande arbetar med diagnostiska prov, mäter elevernas progression och systematiskt arbetar för att ge tidiga stödinsatser, ex. i form av utökad undervisningstid, läxhjälp och lovskola samt inte minst speciallärarstöd och särskilda undervisningsgrupper.

Eftersom det finns för få speciallärare så anser vi Liberaler att Läsa, skriva räkna garantin inte på något sätt efterlevs i kommunen. Vårt svar på åtgärd är att det behövs anställas fler speciallärare.
Vi har inte tillräcklig insyn i hur Läsa, skriva och räkna-garantin ser ut i Hå bo men detta är ju grundläggande för att kunna tillgodogöra sig annan undervisning och att inte halka utanför i samhället.Barn med NPF kan ha väldigt olika mognad och längre inlärningsperiod än andra barn och det är viktigt att fånga upp dessa barn tidigt så de får stöd i sin egen takt. Att det finns könsskillnader i hur NPF yttrar sig är välkänt och att flickors situation särskilt uppmärksammas är något vi lägger stor vikt vid.
Det behövs mycket tidiga insatser av kunniga pedagoger, om garantin inte ska bli ett slag i luften. Man måste kartlägga oftare och se om någon riskerar att halka efter.
Eftersom insatserna sätts in sent verkar det som om läsa, skriva och räkna-garantin inte uppfylls. Mer kunskap om de krav skollagen ställer måste implementeras i hela organisationen och beslutsfattare. Är det resursbrist ska resurser tillsättas. Att blunda för ett behov skapar större vårdbehov ju längre främjande och förebyggande insatser underlåts att sättas in. Det är inte hållbart att en verksamhet tänker att detta får någon annan ta hand om, alla måste ta sitt ansvar här och nu även om det innebär att intäkterna måste öka. En solidarisk ökning av skatten för att fler ska kunna klara sin skolgång anser vänsterpartiet är bra så mycket bättre än att dessa barn/unga senare i livet ska hamna i ett utanförskap som långt mer kommer kosta av samhällets resurser. Om screening införs i BVC programmet ska det göras för alla barn i en viss ålder. Inte som föreslagits i valdebatten enbart för barn i utsatta områden.