Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

 

BAKGRUND:  Ett barn med NPF innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. Det är vanligt att föräldrar blir utmattade. Att dela livet med någon som har NPF kan innebära att mycket av struktur och ordning tillfaller partnern utan diagnos, eller att personer med NPF vill att saker är på hens sätt. Många barn som har syskon med NPF lever i en vardag full av kompromisser och konflikter. Undersökningar som Attention gjort visar att familjer med NPF ofta har minskad kontakt med familj, släkt och vänner trots att deras behov av stöd och avlastning ofta är otroligt stort.

Källa: https://attention.se/leva-med-npf/leva-nara

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat 2022-09-03

 

Ser problem med att kommunen skall gå in och styra enskilda familjers problem med detta mer än att vi idag redan har familjerådgivning, behövs det något särskilda stödåtgärder så är vi självfallet intresserade att få veta det.
Vi har full förståelse för den situation som finns i familjerna och tror att dialogmöten med anhöriga är mycket viktigt för att diskutera hur ett stöd ska utformas.
I nämnderna efterfrågar vi alltid vilka synpunkter och reklamationer som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.
Det är därför viktigt att anhöriga lämnar in sina synpunkter och får man inte svar tala om det för oss som sitter i nämnder.
Samarbetat mellan skolan, hemmet och socialtjänsten måste bli bättre för att alla barn som är i behov av särskilda insatser. Det är i skolan som lärarna ser eleverna och kan upptäcka särskilda behov. Socialtjänsten är en stöttande verksamhet för familjen och skolan, och om skolan inte kan kommunicera med socialtjänsten riskeras stödet till skola och familj – ju tidigare man fångar upp barn, desto lättare blir det att göra någonting åt uppkomna situationer.

HåboDemokraterna vill att socialtjänsten inte ska vara något hotfullt, utan något man använder för att få stöd i sin föräldraroll. Kontaktfamilj kan exempelvis verka positivt för både barn och vuxna som ett kvalificerat stöd.

Föräldrastöd av olika slag och familjerådgivning. Ett effektivt sätt att hjälpa föräldrar och barn som har det svårt är föräldrastödsprogram, ex. för att hjälpa föräldrarna i sin relation till barnen och familjen, eller för att förebygga att barn rekryteras in i gängkriminalitet. Tack vare KD tillförs 500 miljoner kronor de kommande tre åren till att programmen ska kunna finnas i alla kommuner, samt att de också ska gälla för föräldrar till tonåringar.

Lokalt har vi även motionerat att ADHD ska infattas i personkrets 3.

Attention gör här ett fantastiskt jobb som för samman människor som kan dela erfarenhet med varandra. Föräldrar bör även ha rätt till kurser och utbildningar bekostade av kommunen.
Detta är en stor och komplex fråga. Föräldraskap kan vara en stor omställning för många och att ha förstående arbetsgivare med möjlighet till flexibla arbetstider och att kunna arbeta hemifrån kan underlätta föräldraskapet. Att använda möjligheten att gå ner i arbetstid kanske inte är möjligt för alla men för den som fått diagnos finns möjlighet att söka vårdnadsbidrag som till viss del kompenserar för lönebortfallet. Föräldrar till barn med NPF har ofta att kämpa både med krävande föräldrautmaningar och med att få rätt stöd till sitt,sina barn. Detta tär förstås på den egna relationen som kan vara svår att hålla ihop.l Håbo finns familjeteamet som kan ge föräldrastöd och det går också att få konkret stöd från socialtjänsten i form av kontaktperson och stödfamilj för avlastning utifrån behov. Attention fyller här också en viktig funktion att samla personer med liknande erfarenheter.

Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda möjligheten för sina anställda att växla mellan heltid och deltid utifrån sina egna behov för att underlätta livspusslet Vi vill också se över anhörigstödet så att både föräldrar, syskon och andra närstående ges stöd och avlastning vid behov.

Vi vill också ha ett föreningarnas hus där man kan ha åldersblandade aktiviteter och social samvaro för att få människor från olika grupper att mötas och öka acceptansen för varandras olikheter. Vi tror att en sådan verksamhet skapar ökad trygghet och gemenskap när medborgarna får en naturlig mötesplats för att öka sitt sociala nätverk.

Genom att stötta föreningar som Attention, med omvårdnadsbidrag till föräldrar och lära oss mera om dessa viktiga frågor.
Utbildning kring vikten av rutiner, mat och struktur. Avlastning i form av kontaktfamilj/kontaktperson, fritids och lägerverksamhet som är anpassad till personer med NPF.

 20 

Vi har ställt 8 frågor till partier i Håbo Kommun – så här har de som hört av sig svarat

 

BAKGRUND:  Ett barn med NPF innebär ofta ett extra krävande föräldraskap. Det är vanligt att föräldrar blir utmattade. Att dela livet med någon som har NPF kan innebära att mycket av struktur och ordning tillfaller partnern utan diagnos, eller att personer med NPF vill att saker är på hens sätt. Många barn som har syskon med NPF lever i en vardag full av kompromisser och konflikter. Undersökningar som Attention gjort visar att familjer med NPF ofta har minskad kontakt med familj, släkt och vänner trots att deras behov av stöd och avlastning ofta är otroligt stort.

Källa: https://attention.se/leva-med-npf/leva-nara

Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna har ännu inte svarat

 

Ser problem med att kommunen skall gå in och styra enskilda familjers problem med detta mer än att vi idag redan har familjerådgivning, behövs det något särskilda stödåtgärder så är vi självfallet intresserade att få veta det.
Vi har full förståelse för den situation som finns i familjerna och tror att dialogmöten med anhöriga är mycket viktigt för att diskutera hur ett stöd ska utformas.
I nämnderna efterfrågar vi alltid vilka synpunkter och reklamationer som inkommit samt vilka åtgärder som vidtagits.
Det är därför viktigt att anhöriga lämnar in sina synpunkter och får man inte svar tala om det för oss som sitter i nämnder.
Samarbetat mellan skolan, hemmet och socialtjänsten måste bli bättre för att alla barn som är i behov av särskilda insatser. Det är i skolan som lärarna ser eleverna och kan upptäcka särskilda behov. Socialtjänsten är en stöttande verksamhet för familjen och skolan, och om skolan inte kan kommunicera med socialtjänsten riskeras stödet till skola och familj – ju tidigare man fångar upp barn, desto lättare blir det att göra någonting åt uppkomna situationer.

HåboDemokraterna vill att socialtjänsten inte ska vara något hotfullt, utan något man använder för att få stöd i sin föräldraroll. Kontaktfamilj kan exempelvis verka positivt för både barn och vuxna som ett kvalificerat stöd.

Föräldrastöd av olika slag och familjerådgivning. Ett effektivt sätt att hjälpa föräldrar och barn som har det svårt är föräldrastödsprogram, ex. för att hjälpa föräldrarna i sin relation till barnen och familjen, eller för att förebygga att barn rekryteras in i gängkriminalitet. Tack vare KD tillförs 500 miljoner kronor de kommande tre åren till att programmen ska kunna finnas i alla kommuner, samt att de också ska gälla för föräldrar till tonåringar.

Lokalt har vi även motionerat att ADHD ska infattas i personkrets 3.

Attention gör här ett fantastiskt jobb som för samman människor som kan dela erfarenhet med varandra. Föräldrar bör även ha rätt till kurser och utbildningar bekostade av kommunen.
Detta är en stor och komplex fråga. Föräldraskap kan vara en stor omställning för många och att ha förstående arbetsgivare med möjlighet till flexibla arbetstider och att kunna arbeta hemifrån kan underlätta föräldraskapet. Att använda möjligheten att gå ner i arbetstid kanske inte är möjligt för alla men för den som fått diagnos finns möjlighet att söka vårdnadsbidrag som till viss del kompenserar för lönebortfallet. Föräldrar till barn med NPF har ofta att kämpa både med krävande föräldrautmaningar och med att få rätt stöd till sitt,sina barn. Detta tär förstås på den egna relationen som kan vara svår att hålla ihop.l Håbo finns familjeteamet som kan ge föräldrastöd och det går också att få konkret stöd från socialtjänsten i form av kontaktperson och stödfamilj för avlastning utifrån behov. Attention fyller här också en viktig funktion att samla personer med liknande erfarenheter.

Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda möjligheten för sina anställda att växla mellan heltid och deltid utifrån sina egna behov för att underlätta livspusslet Vi vill också se över anhörigstödet så att både föräldrar, syskon och andra närstående ges stöd och avlastning vid behov.

Vi vill också ha ett föreningarnas hus där man kan ha åldersblandade aktiviteter och social samvaro för att få människor från olika grupper att mötas och öka acceptansen för varandras olikheter. Vi tror att en sådan verksamhet skapar ökad trygghet och gemenskap när medborgarna får en naturlig mötesplats för att öka sitt sociala nätverk.

Genom att stötta föreningar som Attention, med omvårdnadsbidrag till föräldrar och lära oss mera om dessa viktiga frågor.
Utbildning kring vikten av rutiner, mat och struktur. Avlastning i form av kontaktfamilj/kontaktperson, fritids och lägerverksamhet som är anpassad till personer med NPF.