För att elever som riskerar att inte nå målen ska få rätt anpassningar och stöd i skolan så behöver ett åtgärdsprogram (ÅP) ofta sättas in. Många tror att ett ÅP är en lista på anpassningar/stöd som eleven behöver, det är det inte.

På skolverkets sida hittar du en fullständig pdf här som är bra att läsa.
Ur innehållet:
1. Förutsättningar för arbetet
2. Uppmärksamma behov av stödinsatser samt arbeta med extra anpassningar
3. Utreda behov av särskilt stöd
4. Utarbeta åtgärdsprogram
5. Genomföra, följa upp och utvärdera åtgärdsprogram
6. Rätten att överklaga åtgärdsprogram

Blanketter – som ligger längst bak i ovanstående pdf-fil
Utredning av en elevs behov av särskilt stöd
Beslut om åtgärdsprogram för en elev som behöver särskilt stöd
Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram
Beslut om att avsluta åtgärdsprogram

Här finns en bra karta över hela händelseförloppet: Modell över arbetsgången med stödinsatser
Det är den bilden som vi använder till detta blogginlägg.


Ur skollagen (2010:800)

3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

Stöd i form av extra anpassningar
5 a §
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kom mer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §.

Särskilt stöd
6 §
Bestämmelserna om särskilt stöd i 7–12 §§ gäller inte i förskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare.

7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning.

Utredning
8 §
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resul tatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Åtgärdsprogram
9 §
Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan.
Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver 55 särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.

Läs mer under bilaga 1 i