Skolverket

Elever med funktionsnedsättning

Alla barn och elever i skolan och fritidshemmet ska nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar enligt utbildningens mål. För att göra det ska skolan och fritidshemmet ge eleven den ledning och stimulans som behövs. Läs mer om:

  • Individuellt anpassad pedagogik och skolmiljö
  • Rektorn har ansvar för att ge särskilt stöd
  • Undantag vid betygsättning
  • Anpassning av nationella prov
  • Specialpedagogiskt stöd
  • Särskilda skolor vid funktionsnedsättning
  • Om begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder

Länk till Skolverkets sida om elever med funktionsnedsättningar »

Rätt att få hjälp i skolan

Alla elever i grund- och gymnasieskolan har rätt att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling, utifrån sina förutsättningar. För att nå dit har alla elever rätt till ledning och stimulans i skolan.

Innehåll på denna sida
• Ditt barn har rätt till stöd i skolan
• Ta kontakt med skolan om ditt barn behöver stöd
• Det finns två stödinsatser: extra anpassningar och särskilt stöd
• Stöd vid nationella prov
• Om du inte är nöjd med det stöd som skolan ger
• Överklaga åtgärdsprogram
Länk till Skolverkets sida om hur man får rätt hjälp»


3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen

Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling
2 § Alla barn och elever i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som gäller, ska ges stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser.

Elever som lätt uppfyller de betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper som minst ska uppfyllas ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Lag (2022:146). Källa Skollagen »


SPSM

Viktigt är att det inte är en eventuell diagnos som avgör hur stödet skall utformas, utan elevens behov så som de visar sig i den pedagogiska kartläggningen och i analysen av den. Källa SPSM »

————

Det är viktigt att tänka på att om eleven är hjälpt av en viss form av  extra anpassningar i undervisningen ska hon också ha tillgång till dessa anpassningar i bedömningssituationerna. Mer stöd för hur ni ska tänka i bedömningen när det gäller en elev med funktionsnedsättning och betyg finns på Skolverkets webbplats.  Elever med funktionsnedsättning »

———–