Idag sitter vår ordförande Jessica på ett digitalt årsmöte som sträcker sig över hela dagen.

Dagordningen ser ut så här:

Dagordning
Riksförbundet Attentions Förbundsstämma 2021
Dagordningen bestäms av de punkter som står i stadgarna.
Tid: Lördag den 22 maj, start kl. 10.00 (incheckning från kl. 09.45), avslutning kl. 16.30.
Reservtid: kl. 17.30-19.30.

Digitalt: Teams-möte
Mötet startar med rapporter om vad som hänt fram till och med punkt 11, då man behandlar frågan om ansvarsfrihet för den gångna perioden. Resten av mötet handlar om framtiden.
1. Mötets öppnande och välkomstord

2.
Val av mötesordförande och sekreterare för mötet

3.
Val av två justerare och tillika rösträknare

4.
Fastställande av röstlängd över de röstberättigade ombuden

5.
Fråga om förbundsstämmans behöriga sammankallande
Prövning om kallelsen skickats ut enligt de regler som står i stadgarna.

6.
Godkännande av dagordningen
Beslut kan endast fattas i de frågor där handlingarna varit utskickade i förväg.

7.
Föredragande och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse
Här beskrivs vad som hänt och hur styrelsen har arbetat under 2019 och 2020.

8.
Styrelsens ekonomiska berättelse
Här redovisas hur ekonomin har hanterats. (inkl. resultat- och balansräkning).

9.
Revisorernas berättelse

10.
Fastställande av resultat- och balansräkning

11.
Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Styrelsen befrias från ansvar för den period som gått, dvs. den får godkänt.

12.
Behandling av motioner
1) Motion 1, ökade möjligheter för Attentions intressegrupper att komma in på arbetsmarknaden
2) Motion 2, utbildning inom NPF området för handläggare vid kommunernas socialkontor
3) Motion 3, bättre samordning av granskande myndigheters verksamhet
4) Motion 4, att forma ett projekt för direkt resursstöd till lokalföreningar
5) Motion 5, ökat samarbete mellan Riksförbundet, Attention utbildning och lokalföreningarna
6) Motion 6, starta ett projekt om/för ”Unga föräldrar med NPF”
7) Motion 7, starta ett projekt för utbildning till barn och ungdomar med NPF
8) Motion 8, enhetliga hemsidor och e-postadresser
9) Motion 9, ny logotyp
10) Motion 10, enhetliga och tydliga stadgar inom Riksförbundet
11) Motion 11, gåvomedlemskap

13. Behandling av förslag från styrelsen
a) Stadgeändringar, riksförbundet
b) Intressepolitiskt handlingsprogram
c) Intressepolitiskt uttalande

14. Fastställande av medlemsavgift för 2022–2023
Förslaget är att avgifterna för perioden ska vara oförändrade.

15. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2021–2022
a) Förslag till verksamhetsplan
b) Förslag till budget

16. Val av ordförande, vice ordförande och ordinarie styrelseledamöter
Valberedningens presenterar sitt förslag till nedanstående poster. Mandattid 2 år.
a) Ordförande
b) Vice ordförande
c) Övriga styrelseledamöter (7 personer.)

17. Val av suppleanter till förbundsstyrelsen
2 personer ska väljas. Mandattid 2 år.

18. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
2 verksamhetsrevisorer ska väljas. Auktoriserad revisor upphandlas av förbundsstyrelsen

19. Val av valberedning
Fyra ledamöter ska väljas.

20. Övriga frågor
Information om aktuella frågor av gemensamt intresse.

21. Avtackning

22. Förbundsstämman avslutas